„Europejskie mobilności uczniów i nauczycieli gwarancją rozwoju osobistego

i zawodowego”

nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-037005

w 100% finansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Ogłaszamy nabór na następujące stanowiska:

1. Koordynatora Projektu

2. Ewaluatora Projektu

3. Specjalisty ds. Rekrutacji i Promocji

4. Księgowej projektu

5. Asystenta Księgowej

Wymagania od kandydatów na stanowisko Koordynatora Projektu:

1. Niezbędne:

a) wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie związane z zarządzaniem),

b) doświadczenie w pracy w projektach unijnych w roli koordynatora projektu.

2. Inne:

a) doświadczenie w realizacji projektów dla szkolnictwa zawodowego;

b) znajomość programu Erasmus +,

c) biegła znajomość obsługi komputera;

d) doświadczenie w zespole projektowym przygotowującym projekty finansowane

z funduszy unijnych,

e) dyspozycyjność;

f) zdolności organizacyjne;

2

g) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania od kandydatów na stanowisko Ewaluatora Projektu:

1. Niezbędne:

a) wykształcenie wyższe;

b) doświadczenie w pracy w projektach unijnych w roli ewaluatora projektu.

2. Inne:

a) doświadczenie w projektowaniu i administrowaniu stron internetowych;

b) umiejętność dobrej organizacji pracy;

c) umiejętność współpracy z koordynatorem i personelem projektu;

d) zorganizowanie i systematyczność w dokonywaniu ewaluacji na każdym etapie

realizacji projektu,

e) umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu swoich

obowiązków;

f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania od kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. Rekrutacji i Promocji:

1. Niezbędne:

a) wykształcenie wyższe;

b) doświadczenie w pracy w projektach unijnych.

2. Inne:

a) doświadczenie w dokonywaniu rekrutacji do projektów, konkursów itp.; umiejętność

prowadzenia rekrutacji w projekcie (współpraca przy organizacji planu i regulaminu

rekrutacji, powołanie komisji rekrutacyjnej i udział w realizacji planu rekrutacji);

b) umiejętność dobrej organizacji pracy;

c) umiejętność współpracy z koordynatorem i personelem projektu;

d) zorganizowanie i systematyczność;

e) umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu swoich

obowiązków.

3

Wymagania od kandydatów na stanowisko Księgowej:

1. Niezbędne:

a) wykształcenie wyższe ekonomiczne (rachunkowość);

b) doświadczenie w zakresie rozliczeń projektów unijnych.

2. Inne:

a) minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości,

b) znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych regulujących

działalność stowarzyszeń,

c) biegła znajomość pakietu MS Office i programów księgowych,

d) dokładność, terminowość i umiejętność analitycznego myślenia,

e) dobra organizacja pracy, samodzielność i odpowiedzialność.

Wymagania od kandydatów na stanowisko Asystenta Księgowej:

1. Niezbędne:

a) wykształcenie wyższe ekonomiczne (rachunkowość);

b) doświadczenie w zakresie rozliczeń projektów unijnych.

2. Inne:

a) minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości,

b) znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych regulujących

działalność stowarzyszeń,

c) biegła znajomość pakietu MS Office i programów księgowych,

d) dokładność, terminowość i umiejętność analitycznego myślenia,

e) dobra organizacja pracy, samodzielność i odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty OD KANDYDATÓW:

1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów poświadczające:

– wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),

4

4. Inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie,

referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie

wymagań niezbędnych i dodatkowych,

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101,

poz. 926, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach

w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bytomiu w sekretariacie lub

u dyrektora szkoły.

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

25.08.2017 roku.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub

bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Nabór na stanowiska personelu projektu