Głównym celem projektu jest nabycie umiejętności oraz podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez praktyki w irlandzkich przedsiębiorstwach, zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę i zwiększenie odsetka osób z wyższym wykształceniem, co jest zgodne ze strategią „Europa 2020”, gdyż ze względu na swój status społeczny i możliwości absolwenci często kończą swoją edukację na technikum i nie mogą znaleźć pracy, zrównoważony rozwój krajów partnerskich w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz promowanie europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej: poszanowanie godności, wolności, demokracji, równości oraz praw każdego, w tym także należącego do mniejszości, człowieka. Uczniowie zapoznają się z pracą w kraju stosującym nowoczesne technologie.