Beneficjentami naszego projektu są zarówno uczniowie Technikum nr 4 jak i kadra pedagogiczna naszej szkoły.

Głównym celem dla uczniów jest nabycie umiejętności oraz podniesienie kompetencji zawodowych poprzez odbycie praktyki w europejskich przedsiębiorstwach w Irlandii i Portugalii. Natomiast celem projektu dla nauczycieli jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym kompetencji językowych oraz podniesienie innowacyjności i skuteczności kształcenia zawodowego w Technikum nr 4.

Realizacja projektu będzie miała ogromne znaczenie dla całej społeczności naszej szkoły. Doświadczenia zdobyte w trakcie mobilności zostaną przekazane pozostałym uczniom i nauczycielom. Uczniowie podniosą swoje kwalifikacje zawodowe, co da im w przyszłości możliwość prezentacji na rynku pracy i łatwiejsze znalezienie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, a co za tym idzie zmniejszy bezrobocie na lokalnym rynku pracy. Nauczyciele natomiast zapoznają się z dobrymi praktykami
w zakresie nauczania i pracy z uczniem oraz zauważony zostanie wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez nabycie nowych metod kształcenia i modernizację warsztatu pracy nauczyciela Technikum nr 4.

Pośrednimi celami projektu są:

 1. dla uczestników – uczniów:
 • odbycie praktyki zawodowej, zdobycie doświadczenia praktycznego w wybranym zakładzie pracy.
 • rozwijanie wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji celem zwiększenia szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy,
 • poszerzenie znajomości języków obcych,
 • podniesienie poziomu wiedzy o innych kulturach i krajach,
 • tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych, umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
 • aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości,
 • realizacja programów praktyk.
 1. dla uczestników – nauczycieli:
 • zapoznanie z mechanizmami dostosowującymi kształcenie zawodowe do realiów
  i potrzeb rynku regionalnego, w tym szczególnie z zasadami i procedurami wprowadzania nowych kierunków kształcenia,
 • zapoznanie z organizacją kształcenia praktycznego – w tym obserwacja praktyk zawodowych,
 • analiza działań podejmowanych przez szkołę na rzecz zwiększenia motywacji uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia obowiązkowe i dodatkowe.